Grundstommen i en hållbar förändring och en hållbar hälsa är att den är positiv. Positiv för den enskilda, människor runt omkring och miljön. Det finns väldigt bra sätt att locka fram styrkorna som behövs i den här förändringen. Och det är positiv psykologi, frågandets konst och att arbeta med positiva och negativa emotionella attraktorer.

Per, Styrketrappan

Beräknad läsningstid: 3 minuter

Var tacksam mot dig själv

Var tacksam mot andra

Beskriv ditt ideal och ditt bästa jag

Identifiera dina styrkor i olika situationer

Utöva mindfulness och meditation

Den positive grundstommen för din hållbara förändring och hälsa består av tre delar. Positiv psykologi, frågandets konst och positiva/negativa emotionella attraktorer. Självklart med starka evidens från vetenskapens värld och lika klart är att det är väl genomtestat på den stora massan.

blue and white happy new year neon signage

Positiv psykologi och frågandets konst

Tid som behövs: 365 dagar.

Det här är Styrketrappans variant på arbetsstege, förhållandevis ytlig nivå om än med koppling till vetenskapen.

  1. Var tacksam mot dig själv

  2. Var tacksam mot andra

  3. Beskriv ditt ideal och ditt bästa jag

  4. Identifiera dina styrkor i olika situationer

  5. Utöva mindfulness och meditation

Anledningen till att det här får en egen sida är att det är ett så viktigt verktyg. Ett viktigt verktyg i alla förändringar inom träning, nutrition, andning, sömn och återhämtning.

Positiv psykologi och frågandets konst handlar om att arbeta med styrkor och ställa frågor på ett stärkande sätt. Detta innebär att du på så sätt bygger upp styrkorna som behövs för att nå ditt ideala jag.

Positiv psykologi

Positiv psykologi kommer från Dr Martin Seligman och myntades under 1990-talet. Som vår förebild här har vi Dr Barbara Fredrickson som är en av de som hjälpt till att sprida tankarna.

I stort handlar positiv psykologi om att man ska hitta och leva det goda livet. Det goda livet där fokus ligger på lycka, välmående och positivitet. Ett liv där man kan blomma ut till sin fulla potential och kapacitet. Läs gärna mer på Positive Psychology and the Science of Happiness.

Frågandets konst

Kommer från konceptet Appreciative Inquiry som tagits fram på universitetet Case Western Reserve. Vår förebild här är Dr Stephen Fry, en av lärarna och skaparna av frågandets konst.

Som du kommer märka hänger frågandets konst ihop med Positiv Psykologi, såtillvida att man söker det bästa i människor och deras relevanta omvärld. Man arbetar mycket med befintliga styrkor, och tänk på här att även om du ser en svaghet så kan den vara en styrka beroende på situation, för att nå hållbar förändring. Precis som vi skrivit i Uppmuntra goda beteenden.

Positiva och negativa emotionella attraktorer

Kommer från forskarna på Case Western Reserve, och handlar om ett sätt att nå avsiktliga och hållbara förändringar där man använder positiva och negativa känslor och relationen däremellan som verktyg. Det är starkt kopplat till positiv psykologi och individers motivation, ansträngningar, optimism, flexibilitet, kreativt tänkande, motståndskraft och andra förändringsbara beteenden

Behov

Resultat

Hur gör man känslolivet hållbart?

Principer

Ålders inverkan eller inverkan på ålder?

Tester och bevisade framsteg

Vill du veta mer hur vi kan hjälpa dig?

Kontakt